CHIẾN LƯỢC ĐÁNH PHÁI SINH

* TÍN HIỆU TỪ PADKSLINE :

TMeter : Up 93%
Hỗ trợ : 922.05
Kháng cự : 930.05

* HÀNH ĐỘNG :

– Vị thế vào: Long.
– Phiên giao dịch: Khớp lệnh liên tục.

Kịch bản 1: Giá sau ATO dao động đi lên vượt kháng cự.

  • Canh Long tại vùng kháng cự.
  • Đặt cắt lỗ 2 điểm dưới ngưỡng kháng cự, đặt chốt lời 4 điểm trên kháng cự.
  • Ngừng giao dịch khi giá về mức cắt lỗ hoặc mức chốt lời hoặc canh thoát vị thế bất kể đang lời hoặc lỗ trước giờ ATC.

Kịch bản 2: Giá sau ATO dao động giảm về vùng hỗ trợ.

  • Canh Long tại vùng hỗ trợ.
  • Đặt cắt lỗ 2 điểm dưới ngưỡng hỗ trợ, đặt chốt lời 4 điểm trên kháng cự.
  • Ngừng giao dịch khi giá về mức cắt lỗ hoặc mức chốt lời hoặc canh thoát vị thế bất kể đang lời hoặc lỗ trước giờ ATC.